Nyt fra bestyrelsen

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Karen, d. 17-03-2021
Hej fiskekammerat. vi har fået ca. 6-7 km. nyt fiskevand ved Mosbækken, lidt nord for Viborgvejen.
Skrevet af Karen, d. 16-11-2018
VEDTÆGTER FOR HALKJÆR Å LYSTFISKERFORENING


1. Foreningens formål er at leje egnede fiskevande og at bevare og pleje fiskerettighederne i Halkjær Å og Sønderup Å, samt ophjælpe bestanden af fisk.

2. Foreningen udsender medlemskort, der giver ret til fiskeri med stang og snøre i foreningens vande. Ægtefæller og børn under 18 år fisker gratis ifølge med medlem. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen i henhold til budgetterede udgifter. Der betales et indskud ved optagelse i foreningen.

3. Fiskerne skal færdes så tæt på åen som muligt og ikke beskadige natur eller genstande (skil-te, hegn etc.). Medlemmerne skal respektere, at lodsejeren og den, der har lodsejerens tilla-delse, frit kan fiske på den pågældende lodsejers åstykke. Medlemmerne skal undgå at bort-vise børn og unge under 18 år, selv om disse ikke har tilladelse til at fiske det pågældende sted.

4. Fiskenes mindstemål skal overholdes. Bestyrelsen kan frede fiskevandet eller dele heraf i begrænsede perioder.

5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv efter valg på generalforsamlin-gen. Mindst 3 af disse skal være bosiddende i postnummer 9240 Nibe. Valgperiode er 2 år.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom.

7. Den årlige generalforsamling afholdes i november måned, med angivelse af dagsorden og bekendtgøres skriftlig 8 dage i forvejen. Hvert enkelt medlem modtager skriftlig indbydelse.

8. Fuldt betalende medlemmer må ikke overstige 75. Der føres ventelister og bestyrelsen opta-ger medlemmer vejledt af denne. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen og er kontin-gentfrie. Alle der er ældre end 65 år eller førtidspensionist betaler ½ kontingent. Gæster kan medtages mod betaling.

9. Det årlige kontingent SKAL betales inden den anførte betalingsfrist, som er 1.januar. Over-skridelse heraf medfører gebyrpålæggelse og ved manglende betaling på ny ophæves med-lemskabet.

10. Vedtægtsændringer kræver ½ af de fremmødtes stemmer og opløsning af foreningen kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Såfremt dette ikke kan opnås, indkaldes til ekstraordi-nær generalforsamling, hvor opløsning kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.

11. Ved opløsning af fiskeforeningen tildeles eventuel formue et af generalforsamlingen bestemt formål.

Bestyrelsen 2018
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE