Nyt fra bestyrelsen

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Karen, d. 17-03-2021
Hej fiskekammerat. vi har fået ca. 6-7 km. nyt fiskevand ved Mosbækken, lidt nord for Viborgvejen.
Skrevet af Karen, d. 03-12-2018
Referat fra Halkær Å´s generalforsamling den 28. november. 2018.


Dagsorden:

1) Valg af dirigent
Hans Ole Pedersen blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Formandens beretning.

Formand Rolf Ulrich fortalte om medlemstallet og den medlemstilgang som foreningen pt har. Der er ikke problemer med medlemstilgangen. Vi er 126 medlemmer i alt. Herefter gennemgik formanden de udfordringer som åen har. Sæsonen har været dårlig, opgangen har været svag og vandløbene har haft meget lidt vand og de små tilløb har været næsten udtørret. Åens manglende fisk er formentligt en overgang: Vi holder et skarpt øje. Vi var sidste år hårdt ramt af svamp hos ørrederne i åen, det har formentligt også haft en effekt på fiskene i år. Udsætningerne har været ramt af mange skarver som har været der og spist godt af de udsætninger vi har foretaget. Flere forhold gør sig gældende ift. de manglende fisk. Der har været forskellige renoveringsprojekter i både Sønderup Å og Halkær Å. Formanden gennemgik alle disse projekter og hvilken betydning de vil få for vores fiskevand.
Vi har i foreningen haft en bestandsanalyse i august måned. Der har været 5 store undersøgelser i åen gennem de sidst mange år. Via et kort med de stationer der er undersøgt, fortalte formanden, hvordan undersøgelserne har fundet sted (50 undersøgelser/stationer i alt) og deres resultater. Der kan konstateres, at der er meget yngel i de mange af de undersøgte stationer. Der blev ikke ikke fundet så mange af de store ørreder, hvilket jo er alment kendt. Herefter fulgte en minutiøs gennemgang af mange af de undersøgte stationer. Konklusionen i den foreløbig rapport er, at der er stor variation i mængden og størrelsen af fisk, men en af de bedste undersøgelser hidtil, hvad små yngel angår. Vi afventer den endelige rapport som formentlig kommer til foråret.
Der er store bekymringer om signalkrebs, der ødelægger brinkerne og sandet falder ned på bunden. Heldigvis har vi ikke set mange eksemplarer som man har jo andre systemer endnu. Sandfang har vi prøvet at få lov til at fjerne, men, åen er fredet så det er desværre ikke muligt.
Formanden sluttede af med et ønske om at vi forsat kan have en god forening og folk stadig vil have lyst til at fiske i åen. Andre foreningen har haft drastiske medlemsnedgange.
Han takkede for god ro og orden. Beretningen blev godkendt.

3) Udfordringer omkring Halkjær Å/Sønderup Å
Hans Ole fortalte om det arbejde, der har været med at holde hegn, buske og andet vedligehold ved åen.

4) Foreningens regnskab
Foreningens regnskab ser fornuftigt ud. Der er en balance på 59.960kr. Regnskabet blev godkendt
a) Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er forsat 700kr og halv pris for pensionister.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) På valg er Kjeld, Frank og Hans-Knud Der var genvalg til alle tre kandidater.
b) Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslog Søren Thomsen og Torben Pedersen. Suppleanterne blev valgt.
6) Valg af revisorer
Henning Wieben og Hans Ole Pedersen. Begge blev valgt
7) Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag er indkommet til generalforsamlingen.
8) Uddeling af præmie for de tre største havørreder.
Hans Knud fik tredjepræmien med en HØ på 55 cm og Anden og førstepræmien gik til Stig med HØ på henholdsvis på 61 cm. og 2.3 kg og 85 cm. og 6.2 kg

9) Eventuelt. Der var et enkelt spørgsmål til vedtægterne.

Ref: Frank Storgaard
Skrevet af Karen, d. 16-11-2018
VEDTÆGTER FOR HALKJÆR Å LYSTFISKERFORENING


1. Foreningens formål er at leje egnede fiskevande og at bevare og pleje fiskerettighederne i Halkjær Å og Sønderup Å, samt ophjælpe bestanden af fisk.

2. Foreningen udsender medlemskort, der giver ret til fiskeri med stang og snøre i foreningens vande. Ægtefæller og børn under 18 år fisker gratis ifølge med medlem. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen i henhold til budgetterede udgifter. Der betales et indskud ved optagelse i foreningen.

3. Fiskerne skal færdes så tæt på åen som muligt og ikke beskadige natur eller genstande (skil-te, hegn etc.). Medlemmerne skal respektere, at lodsejeren og den, der har lodsejerens tilla-delse, frit kan fiske på den pågældende lodsejers åstykke. Medlemmerne skal undgå at bort-vise børn og unge under 18 år, selv om disse ikke har tilladelse til at fiske det pågældende sted.

4. Fiskenes mindstemål skal overholdes. Bestyrelsen kan frede fiskevandet eller dele heraf i begrænsede perioder.

5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv efter valg på generalforsamlin-gen. Mindst 3 af disse skal være bosiddende i postnummer 9240 Nibe. Valgperiode er 2 år.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom.

7. Den årlige generalforsamling afholdes i november måned, med angivelse af dagsorden og bekendtgøres skriftlig 8 dage i forvejen. Hvert enkelt medlem modtager skriftlig indbydelse.

8. Fuldt betalende medlemmer må ikke overstige 75. Der føres ventelister og bestyrelsen opta-ger medlemmer vejledt af denne. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen og er kontin-gentfrie. Alle der er ældre end 65 år eller førtidspensionist betaler ½ kontingent. Gæster kan medtages mod betaling.

9. Det årlige kontingent SKAL betales inden den anførte betalingsfrist, som er 1.januar. Over-skridelse heraf medfører gebyrpålæggelse og ved manglende betaling på ny ophæves med-lemskabet.

10. Vedtægtsændringer kræver ½ af de fremmødtes stemmer og opløsning af foreningen kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Såfremt dette ikke kan opnås, indkaldes til ekstraordi-nær generalforsamling, hvor opløsning kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.

11. Ved opløsning af fiskeforeningen tildeles eventuel formue et af generalforsamlingen bestemt formål.

Bestyrelsen 2018
Skrevet af Karen, d. 26-07-2018
Søren og Hans Ole har ryddet parkeringspladserne ved Kalkværksbroen og Betonbroen. Så nu er der ikke så stor risiko for at man antænder det tørre græs med en varm katalysator.
Derudover har vi haft 2 arbejdsdage ved åen den 10. juni og den 30. juni
Skrevet af Karen, d. 16-04-2018
Så har vi sat 10000 stk. smolt ud ved Halkjærbroen
Skrevet af Karen, d. 12-02-2018
Generalforsamling torsdag den 8. februar 2018
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
Hans Ole Pedersen blev valgt.
2) Formandens beretning.

a) Årets gang ved åen
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Vi mindedes tidligere medlem Søren Dahl.
Da kontingent ikke har kunne vedtages i efteråret, er kontingentet uændret for 2018.
Der er stadig en god venteliste. Der er kommet 8 nye medlemmer ind.
Vi har ikke elfisket i år. Der skal være bestandsanalyse i år og derfor må der ikke udsættes fisk. Denne analyse skal foregå i august. Formanden gennemgik herefter, hvordan bestandanalyse skal gennemføres.
Efterfølgende gennemgik formanden foreningens fiskevand. Et af de store problemer er sandvandring i åen fra Højris og ned til Vegger. Man har forsøgt, at få etableret sandfang ved Højris uden held. Desværre er mange gydebanker forsvundet under sandet. Der bliver slået grøde fra Vegger og ned i Sønderup Å, samt i Halkjær Å. Fiskene som blev elfisket i 2016, var hårdt ramt af svamp og bylder. Vi mistede på den konto mange af vores gode fisk. Det har haft stor betydning for 2017 sæsonen. Vi har også haft sæler langt oppe i åen og desværre tager de en del fisk. Der er pt ingen muligheder for regulering. Foreningen har i september 2017 været med i en naturdag ved Halkjær Mølle. Der var ca. 700 besøgende på dagen. Der har været et møde om restaurering af åen og dens tilløb. Der er gode muligheder for at etablere gydegrus mange steder. Kommunerne er dog også allerede i gang med det arbejde. Der er mange opgaver for foreningen i 2018, og vi håber på stor opbakning til arbejdet blandt foreningens medlemmer. Formandens beretning blev godkendt.

3) Udfordringer omkring Halkjær Å/Sønderup Å.
Hans Knud fortalte om de udfordringer, der er ved åen. Der er et dambrug tilbage ved åen. HK og Finn Sivebæk har været i dialog med kommunen, men det kan tidligst nedlægges i 2021. En anden udfordring er, at kommunen gerne vil fjerne tagrør. Desværre slås disse tagrørene meget langt nede og derved frigøres der meget sand. Kommunen ønsker ikke at gøre noget ved problemet. Vesthimmerlands kommune har også fået en tilladelse til at fjerne tagrør.
a) Beretning omkring arbejdsdage ved Sønderup Å v/Hans-Knud Thomassen
Der er blevet slået vegetation ved åen, så man kam gå og fiske langs åen. Beretningen blev godkendt.

4) Foreningens regnskab
Karen Rovsing fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
a) Fastsættelse af kontingent. (bliver som i 2017 )

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) På valg er Rolf og Karen - begge blev genvalgt.
b) Valg af suppleanter Klaus Anker Hansen og Ole Lundis - begge blev genvalgt.

6) Valg af revisorer
a) Henning Wieben og Hans Ole Pedersen - begge blev genvalgt

7) Forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag.

8) Uddeling af præmie for de tre største havørreder. Hans Ole Pedersen fik tredje præmie med en havørred på 66 cm og 3 kg
Stig fik første og andenpræmie, med havørreder på hhv. 70 cm 4 kg og en på 85 cm og 7,5 kg

9) Eventuelt. Ole Lundis havde sponsoreret 2 af sine bøger om vores fiskevand. De blev givet til 2 personer der gør noget for vores forening. Den ene var Svend Lauritzen, som står for vores hjemmeside og den anden blev givet til Finn Nielsen, som altid er i båden til elfiskeri og bandt fluer til naturdagen ved Halkjær Mølle.

Referat Frank Storgaard
Skrevet af Karen, d. 15-01-2018
Hej Medlemmer af foreningen.
Husk at melde dig til generalforsamlingen torsdag den 8. februar, og husk at betale kontingent for 2018.
E-mail:
Skrevet af Karen, d. 27-09-2017
Så har vi sat ca.1350 stk. ½ års fisk ud i to tilløbsbække til Sønderup Å og Halkjær Å.
Skrevet af Karen, d. 17-05-2017
Så har vi sat 10.000 stk. yngel ud i 10 forskellige små bække der løber til henholdsvis Sønderup Å og Halkjær Å
Skrevet af Karen, d. 07-04-2017
Så har vi sat 9000 stk. smolt på 16 cm. ud ved Halkjærbroen.
Skrevet af Karen, d. 13-12-2016
Peter Holm har strøget vores havørreder fra elfiskeriet og fik 6 liter æg ud af det. Så det må siges at være i orden.
Skrevet af Karen, d. 03-12-2016
Referat fra Halkjær Å’s generalforsamling den 30. november 2016. Skivum Krat.

1) Valg af dirigent. Hans Ole Pedersen blev valgt.
2) Formandens beretning.
Foreningen har i år 85 års jubilæum.
Foreningen mindedes to medlemmer Per Madsen og Leif Sørensen, som gik bort i den forgangne sæson.
Herefter berettede formand Rolf Ulrich om svundne tider ved åen. I de 85 år som foreningen har eksisteret har vi store træk haft det samme fiskevand.
Foreningen har fået noget af det gamle fiskevand tilbage og vi har fået lidt ekstra vand med i kommende sæson. Formanden orienterede om særlige forhold ved åen vedrørende fiskevand, lodsejere og kommunens arbejde med åsystemerne. Formanden nævnte desuden nye projekter om restaurering ved Hyldal Mølle.
a) Elfiskeri
I år blev elfiskeriet fortaget den 20 november og der var god opbakning til arrangementet. Desværre havde rigtig mange sygdomme, så som svamp, skimmel, bylder. En del af fiskene var blankfisk. Vi håber det giver det ønskede resultater. Formanden har foreslået DTU at undersøge de angrebne fisk nærmere, men desværre er der ikke interesse for at lave en undersøgelse af fiskene. Herefter fulgte en beretning om udsætning, hvor vi må konstaterer at vores fiskeopdrættere Peter Holm ikke længere vil påtage sig opgave med opdræt af yngel og udsætning af fisk.
b) Årets gang ved åen
Her blev der fortalt lidt om dyrelivet ved åen, blandt andet havørnen, isfuglen, og bæveren. Signalkrebsen er fanget ved åen.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

3) Udfordringer omkring Halkjær Å/Sønderup Å
a) Beretning omkring arbejdsdage ved Sønderup Å v/Hans-Knud Thomassen
Hans-Knud fortalte om det arbejde der havde været ved åen. Blandt andet blokering af indløbet ved søen. Vi ønsker at lave en blokering i foråret for at undgå at smoltet løber over i søen. Vegetationen er blevet slået på fjordstykket. Der er opsat overgange på stykket ved Donslund. Desuden er der rundt omkring i åen arbejdet med at skabe fremkommelighed ved åen.

4) Foreningens regnskab
Foreningens regnskab balancerer fint. Der er 75 fuldt betalende og ca. 50 pensionister og efterlønnere.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er uændret.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) På valg er Kjeld, Hans-Knud og Frank. Alle blev genvalgt
b) Valg af suppleanter Klaus Anker Hansen og Ole Lundis begge blev genvalgt.

6) Valg af revisorer
a) Henning Wieben og Hans Ole Pedersen. Begge blev genvalgt.

7) Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag er indkommet.

8) Uddeling af præmie for de tre største havørreder.
3.præmie Jens Sørensen 4,9 kg og 75 cm- Ole Lundis med 2. og 1 præmie: 5,5 kg og 80 cm og 6,2 kg og 80 cm. Tillykke til dem begge.

9) Eventuelt
Der blevet orienteret om en ny bog om fortællinger fra Sønderup Å.
De fremmødte medlemmer fik som gave et blink af Jørgen Christensen.
Spørgsmål om opsamling af grøde blev diskutere. Foreningen kan som sådan ikke gøre noget ved problemet.

Referent Frank Storgård
E-mail:
Skrevet af Karen, d. 21-11-2016
Så har vi elfisket fra Højris og ned til Veggerbroen.
Vi fik 20 hunfisk og 10 hanfisk.
Skrevet af Karen, d. 18-11-2016
Vi elfisker søndag den 20. november fra Højris kl. 9:00.
Hvis du kommer så tilmeld dig hos Karen
E-mail:
Skrevet af Karen, d. 18-09-2016
Den 14.september satte vi 1350 stk. ½ års fisk ud i to tilløbsbække til Sønderup Å.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE