Forum

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Frank Storgaard, d. 18-09-2018
Vi arbejder pt i bestyrelsen på at etablere en form for regulering af skarv flere steder i åen. Vi er i kontakt med flere lodsejere, da det jo er dem der skal søge reguleringstilladelser hjem.
Vh Frank Storgaard
Bestyrelsesmedlem HÅ
E-mail:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 18-09-2018
Hej
Se venligst nyt fra vandplejeudvalget.
vh.
HOP.
Skrevet af Stig Jensen., d. 17-09-2018
Hej Niels, jeg må give dig ret i din analyse af
situationen for havørreder og udtrækkende smolt p.g.a. predation fra rovdyr.
Fiskeriet i Sønderup/Halkær å i 2018 har været det dårligste i den sidste menneskealder.
Der er flere årsager: Tørke, rekordvarme og iltsvind; men også i høj grad predation af ørrederne fra sæler og skarv. Ikke mindst af de udtrækkende smolt.
Fiskeriet i alle limfjordsåer har været dårligt i år; men det må vi ikke slå os til tåls med.
Vi har en å; hvor forholdene med gydebanker, standpladser, iltindhold o.s.v. er perfekte for ørreder; men hvad hjælper det, hvis de udtrækkende smolt stort set forsvinder i skarvemaver på vej ud igennem det farlige lavvandede farvand, Halkær Bredning; mens de få optrækkende havørreder forsvinder i sælmaver i det samme iltfattige farvand.
Jeg vil give Jesper ret i hans tidligere indlæg.
Antallet af sæler og skarve i området er for stort i forhold til fødegrundlaget i Limfjorden.
Dette kan betyde dødsstødet for havørredbestanden i Sønderup/Halkær å.
Som det har gjort for stallingbestanden i vestjyske åer.
Den eneste måde hvorpå vi kan yde en vis beskyttelse af havørredbestanden er ved regulering og beskydning af de to nævnte arter. Det er intelligente dyr, så det vil have en forebyggende og skræmmende effekt på deres predation.
Personligt vil jeg takke dig for dit tilbud Niels.
Jeg håber du snart får tilsagn fra bestyrelsen til regulering.
Der er ikke noget alternativ. At lade stå til vil betyde en ørredbestand i knæ, og dermed medlemsflugt.
Skrevet af Niels Dahl, d. 15-09-2018
Hej alle i foreningen.
Det er mig som har det sidste stykke å bred mod udmundingen i Halkær bredning.
Jeg kan stå hjemme på gården og se ud over bredningen og se mellem 50 og 100 skarver trække op til og i åen hver morgen og jeg må tilstå at det ærger mig at der er blevet så mange skarver som spiser utrolig mange fisk.
Jeg er jæger og søgte Naturstyrelsen om regulerings tilladelse af skarven. De var næsten med på ideen men ville gerne at den lokale lystfiskeforening var med på ansøgningen. Skulle det have jeres interesse med lidt regulering af skarver så bare sig til.
PS.
Var på fjorden midten af august hvor vi talte 4 Sæler 1 Odder Ca 60 Skarver.
Jeg ved godt der skal være plads til alle men de har ikke naturlige fjender ud over jægere. Iøvrigt synes jeg det er en skam at der bliver lavet et stort stykke arbejde med udsætning af smolt som bare havner Skarvens maver.

MVH

Niels Dahl
E-mail:
Skrevet af Jan Vinther Sørensen, d. 10-09-2018
Jeg glemte lige at understrege, at jeg godt ville kunne tilslutte mig bortskydning af enkelte fugle, hvis man f.eks. i forbindelse med smoltudtrækket eller udsætning oplever en massiv invasion af skarv. Men det er ligesom noget andet.
E-mail:
Skrevet af Jan Vinther Sørensen, d. 10-09-2018
Hver sin indgangsvinkel Jesper?
Måske - og alligevel.
Jeg siger jo ikke, at jeg er arg modstander af en vis regulering af skarven. Jeg maner bare til besindighed, og opfordrer til, at man ikke råber "ulven kommer" før det er relevant. Jeg har ikke lige læst den omtalte artikel endnu, men jeg kender da forfatteren, og ligeledes hans øvrige skriverier om skarven.
Mine tal stammer fra en lidt ældre artikel som det kunne være sjovt at finde frem igen - hvis jeg kan finde den! (det kunne jeg ikke lige nu). Men jeg har da som naturinteresseret læst en hel del gennem årene om fuglen. I omtalte artikel står der altså, at skarvbestanden kulminerede med omkring 50-60.000 ynglepar! Deraf min simple hoveregning med cirka en halvering i forhold til i dag.
I andre artikler svinger dette tal også en del, alt efter forfatter. Men lad det ligge!
Det er jo ikke det, der er MIN pointe!
Om man kan kalde min fremstilling af fuglen for romantiseret ved jeg ikke, men jeg er da lidt fascineret af den og dens biologi. Og jeg vil fastholde min opfordring til, at man trækker vejret en ekstra gang.
Én ting skal vi jo også have i baghovedet. Vi fisker for vores fornøjelses skyld. Dyr og fugle for livsnødvendig føde, og jeg synes ikke vi kan påberåbe os retten til ALLE fiskene.
Jeg skal nok kigge Sportsfiskeren, men jeg tror ikke min grundholdning ændres så meget. Jeg er jo gammel og tykhovedet.
Jeg erindrer sæsoner i nogle af "mine" åer, hvor der trods store mængder skarv var kanonfiskeri og flere rekorder.
Lad os tage diskussionen igen, hvis fuglene tiltager i antal!
Men tak for diskussionen i øvrigt. Det skader jo intet, at få vendt forskellige synspunkter om samme sag!
E-mail:
Skrevet af Jesper Arp-Hansen, d. 09-09-2018
Hej Jan,

Det er helt fint med holdninger, men i min optik bør viden gå frem for holdning.
I det netop udkomne nummer af Sportsfiskeren er der et interview med landets førende ekspert inden for viden om skarven, - Niels Jepsen, som er seniorforsker hos DTU.

Niels kan bl.a. citeres for, at studier gennem de sidste 15 år entydigt viser, at skarvernes prædation er en vigtig, negativ faktor for mange fiskebestande i åer, søer og på kysten. Hans vurdering er, at der simpelthen er for mange rovdyr og for få fisk.
I din meget romantiske fremstilling, som jo på alle måder er sympatisk, mangler der en meget vigtig pointe; dyrene jager og vi jager, men alle jager fiskene. Til gengæld er der ingen, der jager dem, som jager fiskene (udover mennesket), - altså skarv, hejre odder, marsvin og sæler er fredede og derfor bliver bestandene samlet for store i forhold til fødegrundlaget. Det er veldokumenteret, hvilket der også kan læses nærmere om i artiklen.
Ifølge Niels Jepsen bør bestanden af skarver nedbringes til et mere bæredygtigt niveau og holdes væk fra vandløbene.
Det er i øvrigt ikke korrekt, at bestanden af skarver er halveret. Den toppede omkring 2001 med godt 40.000 par og er i dag på godt 30.000 par, som du selv skriver. Det kan jeg ikke få til at være en halvering. Kilde: http://dce2.au.dk/pub/TR87.pdf
Selvfølgelig er det fint med naturligt hjemmehørende dyr i naturen, som tager deres del af fiskene, men skarven jager ikke naturligt i vandløbene. Den jager der kun, fordi der er for mange af dem (og andre fredede rovdyr) på dens normale jagtområder. Det er ret åbenlyst en uholdbar situation. Hvor mange skarver, der jager langs åen (og ditto sæler) ved vi jo i øvrigt ikke. At der er observeret en betyder ikke, at der så kun er en enkelt.

Vi kan så "nyde" nedgangen i fiskebestanden til den er helt i knæ og det tager mange år at få den på fode igen, eller vi kan reagere inden, vi uværgerligt kommer der til. Jeg foretrækker personligt det sidste. Med i ligningen skal jo også tages, at havørredbestanden i Sønderup å jo ikke er selvreproducerende og at et væsentligt fald i bestanden nok betyder færre betalende medlemmer og dermed færre indtægter til foreningen. Sådan går det i hvert fald andre steder.
Jeg kan kun opfordre til at læse artiklen i Sportsfiskeren, for så vil det stå klart for én, at det allerede ER problematisk med skarven.
E-mail:
Skrevet af Jan Vinther Sørensen, d. 07-09-2018
Jeg har en lidt anden holdning til skarven.
Bevares, jeg véd godt, at den spiser fisk, og at en mindre invasion af skarv kan gå ud over en årgang smolt og bækørreder. Men vi skal ikke være så nervøse, hvis det er enkelte fugle på jagt.
Fiskene er jo ikke vores alene. Odderen spiser fisk, hejren tager en del yngel, ligesom måger kan gøre indhug i bestanden osv. De vilde dyr og fugle er jo OGSÅ en del af naturen, og normalt kan vi jo også glæde os over dem, og oplevelserne vi får, når vi går derude.
Skarven er ret beset temmelig spændende. Det er en af de ældste og mest primitive fuglearter, med visse præg fra tiden, hvor dinosaurerne gik i luften.
De sidste 10-12 år er den samlede bestand herhjemme faldet til godt og vel det halve af, hvad den maksimalt har været - dvs. omkring 30.000 ynglepar. Stadig mange, men personligt mener jeg det er til at leve med. Da Danmark er skarvens ideelle opholdssted, og huser over halvdelen af den Europæiske bestand, mener jeg, at vi har en særlig forpligtelse til at værne lidt om den. Den ER spændende at studere, og afviger på flere punkter fra andre fugle.
Bliver antallet af jagende fugle større end en håndfuld dagligt, kan man jo tage diskussionen op igen.
Jeg er jo medlem af flere foreninger. Og i Nordjyske (Lindenborg Å) har vi en reguleringstilladelse, og der bortskydes af og til nogle få fugle. Det er som regel nok til, at de lærer at holde sig væk. Af og til behøver man blot at afskyde et par haglpatroner, så forsvinder fuglene, og efter nogle dages gentagelse holder de sig væk.
Jeg ved ikke, om dette indlæg er upopulært, men vi må som brugere af naturen lære at dele med naturens egne indbyggere.
Nu vil nogen så nok spørge mig, om jeg har samme holdning til sæler i åen. Det har jeg til dels. Vi kan selvfølgelig ikke have flere svømmende rundt langt oppe i åen og omkring gydeområder. Men en enkelt eller to, der besøger åen en gang imellem ser jeg ikke som andet end en oplevelse. Jeg erkender dog, at de kan udvikle sig til et problem, og at de egentlig burde holde sig til saltvand.
Men tilbage til skarven - lad os "vende skråen", tage en dyb indånding, og så se, OM det udvikler sig problematisk.
E-mail:
Skrevet af Jesper Arp-Hansen, d. 06-09-2018
Hej Jens,

Jeg har set skarv både i år og sidste år. Den er imponerende hurtigt, når den svømmer under vand i åen. Der er ingen tvivl om, at fisk ikke har en chance. Ifølge Miljøstyrelsen spiser en skarv 400-500 gr. fisk om dagen, - og især fisk under 30 cm. Det bliver hurtigt til uhyggeligt mange havørredsmolt og små bækørreder.

Jeg synes helt klart, det ville være rigtig godt for ørredbestanden, hvis vi kunne gå videre med det. Måske der er en jæger blandt medlemmerne?
Måske et oplagt punkt til det årlige møde i foreningen?
I Vestjyllands åer har de skræmmende erfaringer med, hvad det kan betyde for fiskebestanden.
I øvrigt måske endnu en grund til at overveje medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund? Det er vel svært at se grundene til ikke at være medlem.....
E-mail:
Skrevet af Jens Sørensen, d. 06-09-2018
Hej

Jeg rapporterede en skarv der fiskede i Sønderup Å ved Skivum Krat 16 august i år til Danmarks Sportsfiskerforbund, og jeg fik et pænt svar tilbage fra Kaare Manniche Ebert:

From: Kaare Manniche Ebert [mailto:kme@sportsfiskerforbundet.dk]
Sent: 22. august 2018 12:27
To: Jens S. Sørensen <jss@lyngsoesystems.com>
Subject: SV: Skarv observeret i ferskvand

Kære Jens – tak for observationen. Vi registrerer ikke mere – de fugle er jo overalt…

Jeg vil anbefale, at din forening ansøger om reguleringstilladelse, så I kan få den og dens artsfæller væk fra jeres fine å.

Jeg hjælper gerne med rådgivning.

Knæk og bræk!


Bedste hilsner

Kaare Manniche Ebert
Fiskebiolog
Danmarks Sportsfiskerforbund
Telefon 7622 7073
Mobil 4097 1492

Følg kampagnen: http://sportsfiskeren.dk/beskyt


Er der andre der har observeret skarv der fisker, og er det noget vi skal gå videre med?
Kaare skriver jo at han gerne bidrager med råd og vejledning.
E-mail:
Skrevet af Hans Ole P. (HOP), d. 05-09-2018
Hej Fiskekammerater.
Som i alle er bekendt med har der været sæler op til flere gange i vores vandløb.
Hvis i observerer sælen er det ekstrem vigtig i indberetter dette.
Indberetningen skal ske på linket.
https://limfjordsraadet.dk/projekter/
saelobservationer/

Skrevet af Svend, d. 21-08-2018
Så har vi rundet 306400 besøgende på hvores hjemme side ,Ca 500 besøgende om ugen må siges og være ret pænt.
Skrevet af Karen, d. 26-07-2018
Søren og Hans Ole har ryddet parkeringspladserne ved Kalkværksbroen og Betonbroen. Så nu er der ikke så stor risiko for at man antænder det tørre græs med en varm katalysator.
Derudover har vi haft 2 arbejdsdage ved åen den 10. juni og den 30. juni
Skrevet af Stig , d. 02-07-2018
Hej Jørgen
Jeg fik 2 på 42 og 54 cm d. 11/12 juni.
Siden har det for mig været badevejr, og
ikke fiskeri.
Mvh. Stig
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 30-06-2018
Hej alle
Jeg spejder ivrigt efter rapporter om nystegne havørreder. Indtil nu forgæves. Er der virkelig ingen, der har fanget noget?
Mvh JS
E-mail:

Nyeste kommentarer

25.05 | 18:48

Som nyt medlem ser jeg frem til at fiske i den skønne å. Jeg vil lige høre, om der er en bro/spang på strækningen mellem Skivum Krat og Højris Mølle/
Dambrug?

...
23.05 | 14:10

Hvad er grunden til at i kalder stykket for "Mosbækken", det er jo Sønderup Å som er markeret med rød streg.
Stækningen er ca. 4 Km lang.
Mosbækken er sideløb.

...
24.09 | 21:40
Sønderup Å har modtaget 23
16.09 | 16:22
Største Havørred har modtaget 13
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE