Forum

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 30-10-2020
Hej
Til orientering har bæveren været aktiv i skivum krat (U svinget) der er blevet "fældet" 2 træer som spærrer åen. Rebild kommune (v.NS.) er blevet orienteret, og aftalte det vil blive fjernet i nærmeste fremtid.
Skrevet af Hans-Knud, d. 30-09-2020
Angående svamp på fiskene:
I den varme tid i sommer, var det en dårlig ide at dyrke det efterhånden om sig gribende, sportsfiskeri( at sætte fangede fisk ud igen) Fiskene bliver stressede og svækkede og når vandet er over 18 grader får de let svamp og dør.
Skrevet af Karen, d. 02-08-2020
Så har Hans-Knud, Søren og Hans Ole igen været på arbejdet ved åen. Der er blevet klippet opstrøms Betonbroen. Og jeg har som sædvanlig sørget for at de fik mad og drikke.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 19-07-2020
Hej Peter Krog Madsen.
Stor tillykke med fangsten.
Hvor i å systemet er den fanget ?
Mosegården/Højris/krattet/kalkværks broen/betonbroen ?.
forsat knæk bræk.
vh. HOP
Vandplejeudvalget.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 02-04-2020
2/3
En dejlig tur ved åen.
Positiv at der var en del grønlændere der var aktive i åen, men under mål.
Bæveren har ligeledes været aktiv.
(Se billed)
Skrevet af Karen, d. 03-02-2020
I går søndag den 02.02 2020 havde vi en dejlig fisketur ved åen. Vi fiskede både opstrøms og nedstrøms fra Kalkværksbroen. Men det eneste vi fangede var frisk luft.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 01-12-2019
Hej
Jeg vil som afslutning på året, gerne give hele bestyrelsen en stor cadeau for en super god generalforsamling. Der blev givet en flot orientering af samtlige punkter i bestyrelsens arbejde i den forgange sæson.
Formanden fremlagde en spændende gennemgang af Halkær/Sønderup Ås som efter den sidste bestandanelyse viste et flot niveau.
Super flot arbejde til Hele Bestyrelsen.
Vh.
Hans Ole Pedersen.
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 19-10-2019
Hej
En positiv oplevelse/orientering:
Der har de sidste par måned været utrolig mange små bækørreder i åen (op til 20-30 cm.) .Forekomsten er i det meste af Å systemet.
Dejligt at opleve at åen igen summer af små nye fisk.
Tyder på bestanden er i positiv fremgang.
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 05-10-2019
Hej Hans Ole
Jeg løfter ikke nogen advarende finger overfor "os medlemmer". Jeg ønsker en debat om det elendige niveau bestanden har været på i nu 5 år, og hvad vi kan gøre ved det.
Der er heller ikke noget, der er op til hvert enkelt medlem. Vi er en forening med regler, alle skal overholde, og disse regler skal af og til tilpasses virkeligheden.
Men flot, at du af og til genudsætter en fisk. I Randers har man så valgt den ultimative løsning at genudsætte alle havørreder - måske fordi vi som sportsfiskere fisker for sportens og ikke for madens skyld?
Mvh JS
E-mail:
Hjemmeside:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 04-10-2019
Hej Jørgen
Det forbavser mig ikke du fremkommer med en bemærkning på nuværende tidspunkt. Det er jo efterhånden blevet en vane at du løfter en advarende finger både ved opstart samt ved afslutning over for os medlemmer.
Genudsætning kan for den sags skyld være helt ok,(til din orientering gør jeg det en del) men jeg syntes det trods alt bør være op hver enkelt medlem hvad man vælger både med hensyn til udsætning men ligeledes hvornår man vælger at starte (som du ligeledes kommenterer) samt slutte sit fiskeri uden at du hver gang løfter en advarende finger.
Jeg betragter medlemmerne i vores forening som meget ansvarlige med hensyn til det skånsomme fiskeri, så jeg syntes dine kommentarer er lidt old skol.
Jeg kan til din orientering fortælle dig der fisk i åen, men bestanden har jo i mange af vores åer haft det svært.
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 04-10-2019
Måske skulle vi prøve at ophjælpe bestanden ved at genudsætte? Det er selvklart ikke vores fangster, der har skabt problemet, som synes at være generelt i hele Skandinavien, men lidt kan vi da bidrage med med et sådant tiltag.
https://amtsavisen.dk/artikel/lystfiskerforeninger-siger-stop-fingrene-v%C3%A6k-fra-hav%C3%B8rrederne
E-mail:
Hjemmeside:
Skrevet af Bestyrelsen, d. 26-07-2019
Husk at skrive på hjemmesiden når du har fanget en fisk i vores åsystem. Både store og SMÅ.
Skrevet af Karen, d. 20-01-2019
I går den 19. januar var vi en tur ved Sønderup Å for at fiske. det var en dejlig tur. Vejret var fint, og naturen skøn. Men vi fik ingen grønlændere med hjem
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 11-01-2019
Apropos det forestående grønlænderfiskeri er her et klip fra fiskepleje.dk:
"Grønlænderbegrebet
Når vandtemperaturen om vinteren bliver meget lav, vandrer unge havørreder, der endnu ikke er kønsmodne, ofte ind i vandløbenes nederste del. Herved undgår fiskene at få problemer med at regulere kroppens vandbalance i saltvand ved lav temperatur. Disse fisk kaldes populært "grønlændere", vistnok fordi de ligner de havvandrende fjeldørreder i Grønland. Man finder som oftest grønlændere i vandløbene fra januar til marts, afhængig af hvor koldt vejret er. Da der er tale om fisk, der endnu ikke har reproduceret sig, og hvoraf mange stadig er under mindstemålet, er det ikke biologisk fornuftigt at drive målrettet fiskeri efter dem. Fredning af grønlændere frem til marts vil, alt andet lige, give flere gydemodne havørreder senere, og dermed sikre den næste generation af havørred, bedre end det sker i dag. Samtidig vil fredning af grønlændere sikkert give et bedre fiskeri efter havørred på kysten og i vandløbene det efterfølgende efterår. Der findes landet over en del lokale lystfiskeriforeninger, der frivilligt har indført fredning af havørred frem til 1. marts.

En undersøgelse i et dansk vandløb viste, at der for hver tiende fangede grønlænder kun var én fisk over mindstemålet. Da fiskeriet efter grønlændere ofte foregår med orm, vil der være en øget dødelighed på de fangede fisk. Denne dødelighed reducerer størrelsen på den fremtidige gydebestand."
E-mail:
Skrevet af Karen, d. 03-12-2018
Referat fra Halkær Å´s generalforsamling den 28. november. 2018.


Dagsorden:

1) Valg af dirigent
Hans Ole Pedersen blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Formandens beretning.

Formand Rolf Ulrich fortalte om medlemstallet og den medlemstilgang som foreningen pt har. Der er ikke problemer med medlemstilgangen. Vi er 126 medlemmer i alt. Herefter gennemgik formanden de udfordringer som åen har. Sæsonen har været dårlig, opgangen har været svag og vandløbene har haft meget lidt vand og de små tilløb har været næsten udtørret. Åens manglende fisk er formentligt en overgang: Vi holder et skarpt øje. Vi var sidste år hårdt ramt af svamp hos ørrederne i åen, det har formentligt også haft en effekt på fiskene i år. Udsætningerne har været ramt af mange skarver som har været der og spist godt af de udsætninger vi har foretaget. Flere forhold gør sig gældende ift. de manglende fisk. Der har været forskellige renoveringsprojekter i både Sønderup Å og Halkær Å. Formanden gennemgik alle disse projekter og hvilken betydning de vil få for vores fiskevand.
Vi har i foreningen haft en bestandsanalyse i august måned. Der har været 5 store undersøgelser i åen gennem de sidst mange år. Via et kort med de stationer der er undersøgt, fortalte formanden, hvordan undersøgelserne har fundet sted (50 undersøgelser/stationer i alt) og deres resultater. Der kan konstateres, at der er meget yngel i de mange af de undersøgte stationer. Der blev ikke ikke fundet så mange af de store ørreder, hvilket jo er alment kendt. Herefter fulgte en minutiøs gennemgang af mange af de undersøgte stationer. Konklusionen i den foreløbig rapport er, at der er stor variation i mængden og størrelsen af fisk, men en af de bedste undersøgelser hidtil, hvad små yngel angår. Vi afventer den endelige rapport som formentlig kommer til foråret.
Der er store bekymringer om signalkrebs, der ødelægger brinkerne og sandet falder ned på bunden. Heldigvis har vi ikke set mange eksemplarer som man har jo andre systemer endnu. Sandfang har vi prøvet at få lov til at fjerne, men, åen er fredet så det er desværre ikke muligt.
Formanden sluttede af med et ønske om at vi forsat kan have en god forening og folk stadig vil have lyst til at fiske i åen. Andre foreningen har haft drastiske medlemsnedgange.
Han takkede for god ro og orden. Beretningen blev godkendt.

3) Udfordringer omkring Halkjær Å/Sønderup Å
Hans Ole fortalte om det arbejde, der har været med at holde hegn, buske og andet vedligehold ved åen.

4) Foreningens regnskab
Foreningens regnskab ser fornuftigt ud. Der er en balance på 59.960kr. Regnskabet blev godkendt
a) Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er forsat 700kr og halv pris for pensionister.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) På valg er Kjeld, Frank og Hans-Knud Der var genvalg til alle tre kandidater.
b) Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslog Søren Thomsen og Torben Pedersen. Suppleanterne blev valgt.
6) Valg af revisorer
Henning Wieben og Hans Ole Pedersen. Begge blev valgt
7) Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag er indkommet til generalforsamlingen.
8) Uddeling af præmie for de tre største havørreder.
Hans Knud fik tredjepræmien med en HØ på 55 cm og Anden og førstepræmien gik til Stig med HØ på henholdsvis på 61 cm. og 2.3 kg og 85 cm. og 6.2 kg

9) Eventuelt. Der var et enkelt spørgsmål til vedtægterne.

Ref: Frank Storgaard
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE