Forum

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 05-10-2019
Hej Hans Ole
Jeg løfter ikke nogen advarende finger overfor "os medlemmer". Jeg ønsker en debat om det elendige niveau bestanden har været på i nu 5 år, og hvad vi kan gøre ved det.
Der er heller ikke noget, der er op til hvert enkelt medlem. Vi er en forening med regler, alle skal overholde, og disse regler skal af og til tilpasses virkeligheden.
Men flot, at du af og til genudsætter en fisk. I Randers har man så valgt den ultimative løsning at genudsætte alle havørreder - måske fordi vi som sportsfiskere fisker for sportens og ikke for madens skyld?
Mvh JS
E-mail:
Hjemmeside:
Skrevet af Hans Ole Pedersen, d. 04-10-2019
Hej Jørgen
Det forbavser mig ikke du fremkommer med en bemærkning på nuværende tidspunkt. Det er jo efterhånden blevet en vane at du løfter en advarende finger både ved opstart samt ved afslutning over for os medlemmer.
Genudsætning kan for den sags skyld være helt ok,(til din orientering gør jeg det en del) men jeg syntes det trods alt bør være op hver enkelt medlem hvad man vælger både med hensyn til udsætning men ligeledes hvornår man vælger at starte (som du ligeledes kommenterer) samt slutte sit fiskeri uden at du hver gang løfter en advarende finger.
Jeg betragter medlemmerne i vores forening som meget ansvarlige med hensyn til det skånsomme fiskeri, så jeg syntes dine kommentarer er lidt old skol.
Jeg kan til din orientering fortælle dig der fisk i åen, men bestanden har jo i mange af vores åer haft det svært.
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 04-10-2019
Måske skulle vi prøve at ophjælpe bestanden ved at genudsætte? Det er selvklart ikke vores fangster, der har skabt problemet, som synes at være generelt i hele Skandinavien, men lidt kan vi da bidrage med med et sådant tiltag.
https://amtsavisen.dk/artikel/lystfiskerforeninger-siger-stop-fingrene-v%C3%A6k-fra-hav%C3%B8rrederne
E-mail:
Hjemmeside:
Skrevet af Bestyrelsen, d. 26-07-2019
Husk at skrive på hjemmesiden når du har fanget en fisk i vores åsystem. Både store og SMÅ.
Skrevet af Karen, d. 20-01-2019
I går den 19. januar var vi en tur ved Sønderup Å for at fiske. det var en dejlig tur. Vejret var fint, og naturen skøn. Men vi fik ingen grønlændere med hjem
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 11-01-2019
Apropos det forestående grønlænderfiskeri er her et klip fra fiskepleje.dk:
"Grønlænderbegrebet
Når vandtemperaturen om vinteren bliver meget lav, vandrer unge havørreder, der endnu ikke er kønsmodne, ofte ind i vandløbenes nederste del. Herved undgår fiskene at få problemer med at regulere kroppens vandbalance i saltvand ved lav temperatur. Disse fisk kaldes populært "grønlændere", vistnok fordi de ligner de havvandrende fjeldørreder i Grønland. Man finder som oftest grønlændere i vandløbene fra januar til marts, afhængig af hvor koldt vejret er. Da der er tale om fisk, der endnu ikke har reproduceret sig, og hvoraf mange stadig er under mindstemålet, er det ikke biologisk fornuftigt at drive målrettet fiskeri efter dem. Fredning af grønlændere frem til marts vil, alt andet lige, give flere gydemodne havørreder senere, og dermed sikre den næste generation af havørred, bedre end det sker i dag. Samtidig vil fredning af grønlændere sikkert give et bedre fiskeri efter havørred på kysten og i vandløbene det efterfølgende efterår. Der findes landet over en del lokale lystfiskeriforeninger, der frivilligt har indført fredning af havørred frem til 1. marts.

En undersøgelse i et dansk vandløb viste, at der for hver tiende fangede grønlænder kun var én fisk over mindstemålet. Da fiskeriet efter grønlændere ofte foregår med orm, vil der være en øget dødelighed på de fangede fisk. Denne dødelighed reducerer størrelsen på den fremtidige gydebestand."
E-mail:
Skrevet af Karen, d. 03-12-2018
Referat fra Halkær Å´s generalforsamling den 28. november. 2018.


Dagsorden:

1) Valg af dirigent
Hans Ole Pedersen blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2) Formandens beretning.

Formand Rolf Ulrich fortalte om medlemstallet og den medlemstilgang som foreningen pt har. Der er ikke problemer med medlemstilgangen. Vi er 126 medlemmer i alt. Herefter gennemgik formanden de udfordringer som åen har. Sæsonen har været dårlig, opgangen har været svag og vandløbene har haft meget lidt vand og de små tilløb har været næsten udtørret. Åens manglende fisk er formentligt en overgang: Vi holder et skarpt øje. Vi var sidste år hårdt ramt af svamp hos ørrederne i åen, det har formentligt også haft en effekt på fiskene i år. Udsætningerne har været ramt af mange skarver som har været der og spist godt af de udsætninger vi har foretaget. Flere forhold gør sig gældende ift. de manglende fisk. Der har været forskellige renoveringsprojekter i både Sønderup Å og Halkær Å. Formanden gennemgik alle disse projekter og hvilken betydning de vil få for vores fiskevand.
Vi har i foreningen haft en bestandsanalyse i august måned. Der har været 5 store undersøgelser i åen gennem de sidst mange år. Via et kort med de stationer der er undersøgt, fortalte formanden, hvordan undersøgelserne har fundet sted (50 undersøgelser/stationer i alt) og deres resultater. Der kan konstateres, at der er meget yngel i de mange af de undersøgte stationer. Der blev ikke ikke fundet så mange af de store ørreder, hvilket jo er alment kendt. Herefter fulgte en minutiøs gennemgang af mange af de undersøgte stationer. Konklusionen i den foreløbig rapport er, at der er stor variation i mængden og størrelsen af fisk, men en af de bedste undersøgelser hidtil, hvad små yngel angår. Vi afventer den endelige rapport som formentlig kommer til foråret.
Der er store bekymringer om signalkrebs, der ødelægger brinkerne og sandet falder ned på bunden. Heldigvis har vi ikke set mange eksemplarer som man har jo andre systemer endnu. Sandfang har vi prøvet at få lov til at fjerne, men, åen er fredet så det er desværre ikke muligt.
Formanden sluttede af med et ønske om at vi forsat kan have en god forening og folk stadig vil have lyst til at fiske i åen. Andre foreningen har haft drastiske medlemsnedgange.
Han takkede for god ro og orden. Beretningen blev godkendt.

3) Udfordringer omkring Halkjær Å/Sønderup Å
Hans Ole fortalte om det arbejde, der har været med at holde hegn, buske og andet vedligehold ved åen.

4) Foreningens regnskab
Foreningens regnskab ser fornuftigt ud. Der er en balance på 59.960kr. Regnskabet blev godkendt
a) Fastsættelse af kontingent. Kontingentet er forsat 700kr og halv pris for pensionister.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a) På valg er Kjeld, Frank og Hans-Knud Der var genvalg til alle tre kandidater.
b) Valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslog Søren Thomsen og Torben Pedersen. Suppleanterne blev valgt.
6) Valg af revisorer
Henning Wieben og Hans Ole Pedersen. Begge blev valgt
7) Forslag fra medlemmerne. Ingen forslag er indkommet til generalforsamlingen.
8) Uddeling af præmie for de tre største havørreder.
Hans Knud fik tredjepræmien med en HØ på 55 cm og Anden og førstepræmien gik til Stig med HØ på henholdsvis på 61 cm. og 2.3 kg og 85 cm. og 6.2 kg

9) Eventuelt. Der var et enkelt spørgsmål til vedtægterne.

Ref: Frank Storgaard
Skrevet af Karen, d. 16-11-2018
VEDTÆGTER FOR HALKJÆR Å LYSTFISKERFORENING


1. Foreningens formål er at leje egnede fiskevande og at bevare og pleje fiskerettighederne i Halkjær Å og Sønderup Å, samt ophjælpe bestanden af fisk.

2. Foreningen udsender medlemskort, der giver ret til fiskeri med stang og snøre i foreningens vande. Ægtefæller og børn under 18 år fisker gratis ifølge med medlem. Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen i henhold til budgetterede udgifter. Der betales et indskud ved optagelse i foreningen.

3. Fiskerne skal færdes så tæt på åen som muligt og ikke beskadige natur eller genstande (skil-te, hegn etc.). Medlemmerne skal respektere, at lodsejeren og den, der har lodsejerens tilla-delse, frit kan fiske på den pågældende lodsejers åstykke. Medlemmerne skal undgå at bort-vise børn og unge under 18 år, selv om disse ikke har tilladelse til at fiske det pågældende sted.

4. Fiskenes mindstemål skal overholdes. Bestyrelsen kan frede fiskevandet eller dele heraf i begrænsede perioder.

5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv efter valg på generalforsamlin-gen. Mindst 3 af disse skal være bosiddende i postnummer 9240 Nibe. Valgperiode er 2 år.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom.

7. Den årlige generalforsamling afholdes i november måned, med angivelse af dagsorden og bekendtgøres skriftlig 8 dage i forvejen. Hvert enkelt medlem modtager skriftlig indbydelse.

8. Fuldt betalende medlemmer må ikke overstige 75. Der føres ventelister og bestyrelsen opta-ger medlemmer vejledt af denne. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen og er kontin-gentfrie. Alle der er ældre end 65 år eller førtidspensionist betaler ½ kontingent. Gæster kan medtages mod betaling.

9. Det årlige kontingent SKAL betales inden den anførte betalingsfrist, som er 1.januar. Over-skridelse heraf medfører gebyrpålæggelse og ved manglende betaling på ny ophæves med-lemskabet.

10. Vedtægtsændringer kræver ½ af de fremmødtes stemmer og opløsning af foreningen kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Såfremt dette ikke kan opnås, indkaldes til ekstraordi-nær generalforsamling, hvor opløsning kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer.

11. Ved opløsning af fiskeforeningen tildeles eventuel formue et af generalforsamlingen bestemt formål.

Bestyrelsen 2018
Skrevet af Frank Storgaard, d. 15-11-2018
Dejligt med lidt debat her på siden. Desværre er det svært at beskrive alle de forhold der gør sig gældende ved vores fiskevand. Jeg vil derfor på der kraftigste opfordre alle jer, der har meninger om vores fiskevand, naturforhold etc, til at møde op til årets generalforsamling. Her er der rig mulighed for at lufte sine synspunkter, høre mere om det store arbejde der gøres fm vores fiskevand osv. I øvrigt er generalforsamlingen det sted, hvor der kan tages beslutninger. De er ikke muligt på en hjemmeside.
Frank Storgaard
E-mail:
Skrevet af Jan Vinther Sørensen, d. 12-11-2018
Interessant diskussion at følge!
Jeg er jo sådan set både enig med Jørgen, men også Stig i, at det KAN være nødvendigt, at bortregulere enkelte skarv. Særligt i tilknytning til smoltudtrækket. I øvrigt har jeg fra andre foreninger jeg er medlem af erfaret, at skræmmeskud over en periode også er effektivt, og holder fuglene væk.
Det jeg har slået til lyd for er jo bare, at vi skal passe på med ikke at give skarven (og sælen) skyld for alt, hver gang man oplever en nedgang i bestanden af fisk. Der er jo, som både Stig og Jørgen også er inde på, mange faktorer, som garn, iltindhold (eller manglende) i fjorden, vandføring, gydemuligheder med meget mere. Disse ting kan vi ikke beskylde "syndebukkene" for. Men godt nok at vi får diskuteret emnet!
E-mail:
Skrevet af Stig Jensen., d. 09-11-2018
Hej Jørgen
Enhver er jo salig i sin tro.
M.h.t. vore vandløb mener jeg de er sunde, også set fra et ørredsynspunkt. Selv om nogle store sten selvfølgelig ville være en forbedring.
Angående svampeangreb i 16, 17 ved vi ikke så meget om, da vi ikke elfiskede det år:
Jeg tror ikke, at det er årsagen til den svage opgang i 18.
Det er et faktum, at alle limfjordsåer har haft en svag opgang i år, og mig bekendt har ørrederne der ikke været angrebet af svamp.
Det er også et faktum, at ved alle de nævnte åer, har der været panik blandt lystfiskerne p.g.a. overprædation af skarve og sæler i åer og mundingsfarvande.
Til slut er det et faktum, at de smukke stallingstammer, der var i vestjyske åer siden istiden, på få år blev udryddet af overprædation af skarve.
Jeg synes skarven er en spændende og sej fugl, med aner tilbage til juratiden, og at sæler er sjove og intelligente; men når antallet af disse to arter er over mætningspunktet for deres fødegrundlag, vil en ørredbestand i Sønderup/Halkær å hurtig kunne gå samme vej som stallingerne i Vestjylland.
Eftersom de to arter ikke har naturlige fjender, er vi nødt til i egen, men iøvrigt også i de to arters interesse, at tage ansvar og regulere i bestanden, så de ændrer adfærd.
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 09-11-2018
Hej Stig
"hvis vi ønsker at bevare en ørredbestand", som du skriver, tror jeg, der er bedre metoder. Gydebanker, skjul, store sten i vandet, fredede strækninger, begrænsning af netfiskeriet i bredningen og - ikke mindst en udredning af det store svampeangreb i 16 og 17, der efter min mening er hovesårsagen til, at vores ørredstamme er decimeret. I 18 er det nok kun overspringere fra før 16 og enkelte vildfarende fisk fra andre vandløb, der er fanget i åen, Hovedstammen bukkede under for svamp i 16 og 17. Så glem alt om at gribe ind overfor naturligt hjemmehørende prædatorer. De har altid været her og altid gjort, hvad der skulle til for at skaffe sig et måltid. Som sagt tidligere, er det ikke vores fisk men natur, vi taler om.
E-mail:
Skrevet af Stig Jensen., d. 08-11-2018
Vi skal holde fast i, at der er tale om to arter, der har stor negativ effekt på bestandsstørrelsen af havørreder i åen; eftersom det jo ikke er relevant at beskyde isfugle eller oddere.
Bestanden af sæler i fjorden er formentlig over mætningspunktet i forhold til fødegrundlaget, hvorfor de er begyndt at jagte ørreder i åerne.
Den danske bestand af mellemskarv ligger p.t. på mætningspunktet, som ifølge forskerne er 30.- 35.000 par.
I vort område er bestanden af skarve stor. Den lavvandede Halkær Bredning er som skræddersyet for skarvene. Smolten har små chancer. Man ser også ofte skarve på fødejagt i åen.
I denne situation hvor de fysiske rammer i den grad er til fordel for prædatorerne i forhold til byttet, havørreden, er det nødvendigt at vi handler, hvis vi ønsker at bevare en ørredbestand.
Hver skarv eller sæl har naturlige fjender, og de er på ingen måde udrydningstruede.
Vi skal skyde enkelte eksemplarer af begge arter og regne med, at det vil have en adfærdsregulerende effekt på de overlevende.
Det er unaturligt at se sæler på fødejagt ved Skivum Krat.
Vi skal være her alle sammen; også lystfiskerne. Det er i høj os, der har været med til at skabe ørredbestandene i åerne, som de to ovennævnte arter så også nyder godt af.
Ellers vil jeg da give Jan ret i, at vi mennesker, som art i forhold til andre arter, har været den mest skadelige og invasive siden vi trådte ind på scenen for 100.000 år siden; men det er en anden diskussion.
Med hensyn til ørredbestanden i Sønderup/Halkær å må vi bruge vores sunde fornuft.
Skrevet af Jan Vinther Sørensen, d. 07-11-2018
Vi taler om bortregulering af fredede arter. Mus, rotter med flere som Jesper nævner i flæng, tåler at vi holder dem nede.
Antallet af skarv er på det laveste niveau i et årti. Danmark har en forpligtelse til at bevare denne fugl, da meget store dele af bestandene netop lever herhjemme.
Og dette synes jeg lyder af lige så stor fornuft, som opremsningen over, hvad vi som mennesker gør og accepterer.
Der er sådan set ikke følelser involveret i min betragtning. Blot hvad JEG synes er "sund fornuft".
Jeg ved ikke, om man kan kalde det logik, at vi altid skal bestemme, hvem der må leve, og hvem der må dø. Vi er jo som art nået rigtig langt med udslettelsen af andre dyrearter. Det mener JEG er skammeligt.
E-mail:
Skrevet af Jørgen Stefansen, d. 07-11-2018
Hej Jesper
Enig - hvis det var et dambrug, vi skulle drive, men vi påberåber os at være i pagt med naturen med vores aktivitet. Derfor skal vi agere på naturens præmisser og ikke være farmere. Og jo, jægerne skyder vildt bl.a for at regulere bestandene, men det skyldes en mangel på topprædatorer i dansk natur.
Apropos elfiskeri griber dette ikke nedregulerende ind i noget som helst. Der dræbes med andre ord ikke andre dyrearter, mens en art opformeres. At elfiskeri så formentlig ikke ophjælper bestanden alligevel pga manglende overlevelse og svækkelse af genpuljen er en anden sag. Jeg har godt nok deltaget i elfiskereiet et par gange, ikke fordi jeg gik ind for det, men fordi det var foreningens politik.
E-mail:
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE